ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

Α) Ιδρύεται Σωματείο κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Α.Κ. με την επωνυμία <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ>> που θα έχει έδρα τον Δήμο Ελληνικού.

Β) Σκοπός του Σωματείου είναι:

1. Η διάδοση του αθλήματος των Ντάρτς (βελοβολία δια χειρός) στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του αθλητισμού και η εξύψωση της Αθλητικής ιδέας καθώς και η με κάθε μέσο οργάνωση της σωματικής αγωγής των αθλούμενων ατόμων.

2. Η σύμμετρος και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων καθώς και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του προς πραγματοποίηση και δημιουργία αθλητικής βάσεως σχετικής με το άθλημα αυτό, καθώς και η ψυχαγωγία αυτών μέσω αυτού.

3. Το Σωματείο θα ασχολείται αποκλειστικά με το άθλημα των Ντάρτς. Το σωματείο θα έχει και θα αναγνωρίζει κάθε αρχή (ένωση, ομοσπονδία κλπ) που καθορίζεται από τον νόμο και τους διεθνείς κανονισμούς και έχουν αρμοδιότητα σχετικά με το άθλημα που θα ασχολείται το σωματείο

Άρθρο 2ο

Μέσα

Ο σκοπός του σωματείου θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και η κατασκευή γηπέδου, γυμναστηρίου και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο εξοπλισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων με όργανα και άλλα μέσα άσκησης και αγωνιστικής προετοιμασίας και προπόνησης.

β) Η με κάθε μέσο διάδοση του αθλήματος, όπως με οργάνωση διαλέξεων, υπομνημάτων και ενεργειών στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές για την ένταξη του αθλήματος στα επισήμως αναγνωριζόμενα αθλήματα, δημιουργία βιβλιοθήκης, η πραγματοποίηση εκδρομών και η συνεργασία με άλλα σωματεία και οργανώσεις σε θέματα που αφορούν τον σκοπό του σωματείου.

γ) Η δημιουργία κάθε είδους τμημάτων (παιδικών, εφηβικών, γυναικείων, ανδρικών κλπ) και η συμμετοχή σε κάθε είδους αθλητικούς αγώνες (φιλικούς, κύπελλα, διασυλλογικούς αγώνες, πανελλήνιους αγώνες, διεθνή ατομικά πρωταθλήματα , διεθνείς αγώνες κλπ).

δ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, ομοσπονδιών, Δημοσίων Φορέων, Αθλητικών Οργανισμών και λοιπών αρχών του κράτους και

ε) Η διάθεση κάθε άλλου μέσου, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού και ειδικά των ντάρτς.

στ) Για την δημιουργία άλλου αθλητικού τμήματος απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3ο

Μ Ε Λ Η

1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

3. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

4. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.

Άρθρο 4ο

Α) Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του σωματείου ή ειδικός συνεργάτης, ούτε και μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των οργάνων του σωματείου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του σωματείου:

1) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,

2) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με τον Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε, ή για αδικήματα  βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.

3) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

4) όποιος έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π) για μη τήρηση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία τους.

5) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες, Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

6) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Β. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος το προσωπικό του σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορείο προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για  τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

Γ. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση και είναι άμεσα εφαρμοστέα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία και εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

Άρθρο 5ο

1. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα:

α) να καταβάλλουν τις προς το Σωματείο ετήσιες συνδρομές τους,

β) να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και

γ) να συμμορφώνονται στο καταστατικό του Σωματείου και στους εσωτερικούς κανονισμούς του.

Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους για τρεις (3) μήνες από τη λήξη του λογιστικού έτους συνεπάγεται την διαγραφή του μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του.

Η λογιστική χρονιά αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

2. Η διαγραφή, η αποβολή και η αποχώρηση μέλους του σωματείου θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των επομένων παραγράφων του καταστατικού.

α. Τα μέλη διαγράφονται στερούμενα του δικαιώματος επανεγγραφής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία: α) Εάν δεν συμμορφώνονται στο Καταστατικό ή στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και β) εάν το μέλος επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη για τα συμφέροντα και τον σκοπό του Συλλόγου. Κατά της απόφασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου, το διαγραφέν μέλος δύναται να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό και αμετάκλητα. Η απόφαση για διαγραφή λαμβάνεται αφού προηγηθεί κλήση του μέλους σε απολογία, που περιέχει τους λόγους κατηγορίας, γνωστοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Συλλόγου.

β. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιηθεί με έγγραφο τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Τα διαγραφέντα και αποχωρούντα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του. Για την καταβολή της εισφοράς τους ευθύνονται ανάλογα με το χρόνο που διετέλεσαν μέλη. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης στο Σύλλογο, ούτε και μεταβιβάζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 6ο

Πόροι του Σωματείου είναι:

1. Τα ποσά που προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές, τις έκτακτες εισφορές των μελών καθώς και από εκδηλώσεις (εορτές, αγώνες κλπ.).
Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή ποσού τριάντα (30) ευρώ εφάπαξ για ετήσια συνδρομή προς το Σωματείο. Το ανωτέρω ποσό δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών.

2. Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.

3. Δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
Δεν γίνονται δεκτές δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του.

4. Το σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίσει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992).

5. Το σωματείο δύναται, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

6. Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά του και υπέρ των σκοπών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 7ο

1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προέρχονται από μέλη του σωματείου.

2. Μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του, συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, με την επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του, τον α) Πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραμματέα και γ) τον Ταμία.

Άρθρο 8ο

1. Απαγορεύεται στο διοικητικό συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

3. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Άρθρο 9ο

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών,

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Εσόδων – εξόδων,

ε) Περιουσιακών στοιχείων και

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Επίσης κάθε άλλο βιβλίο που απαιτείται από τους νόμους.

Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται υποχρεωτικά από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Άρθρο 10ο

Σύμβουλοι κωλυόμενοι ή παραιτούμενοι αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί σύμβουλοι λόγω διορισμού τους σε κενωθείσες θέσεις του Συμβουλίου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο καλύπτονται με νέες εκλογές που διενεργούνται αποκλειστικά για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Άρθρο 11ο

1. Για κάθε χρηματική δαπάνη απαιτείται απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε πληρωμή ένταλμα του Προέδρου προς τον Ταμία, ο οποίος θα το εξοφλήσει με εξοφλητική δικαιολογημένη απόδειξη.

2. Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση παράβασης, να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές:

α) Στα μέλη του Σωματείου:

1. Έγγραφο παρατήρηση.

2. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.

3. Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους του Σωματείου.

4. Οριστική διαγραφή.

β) Στους Αθλητές:

Τις πιο πάνω ποινές καθώς και απαγόρευση συμμετοχής στις Αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου, μέχρι ένα έτος. Κανένας από τους πιο πάνω δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2 έτη) και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διετίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκλογής του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, μπορεί να διορίζει Τεχνικούς Συμβούλους για τα διάφορα Αθλητικά τμήματα του από τα μέλη του Σωματείου ή και από μη μέλη του Σωματείου με σύμβαση.

Άρθρο 12ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εκ του Καταστατικού υποχρεώσεων τους.

2. Οι Σύμβουλοι δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρίσταντο στο Διοικητικό Συμβούλιο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στα Πρακτικά.

Άρθρο 13ο

Εφόσον παραιτηθεί ή καθαιρεθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, αλλά άμεσα πρέπει να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα. Εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος του ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους που απευθύνεται σ’ αυτόν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει απαραίτητα στην σχετική αίτηση να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Τότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τούτο μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήψη της αίτησης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας και μόνο επί φανερής ψηφοφορίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ισοψηφία επί μυστικής ψηφοφορίας, αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να σχηματισθεί πλειοψηφία και σε περίπτωση μη σχηματισμού πλειοψηφίας ή υπόθεση φέρεται προς συζήτηση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να κηρύξει έκπτωτο του αξιώματος του κάθε μέλος του το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του, το οποίο και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

Άρθρο 15ο

Προς επίτευξη του σκοπού του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο. Συντάσσει, τροποποιεί και συμπληρώνει τον εσωτερικό Κανονισμό. Συγκροτεί τμήματα ή και επιτροπές των μελών του Σωματείου, καθορίζει τη σύνθεση και το σκοπό τους και εγκρίνει τους κανονισμούς εργασίας τους. Ψηφίζει τα σχετικά κονδύλια που απαιτούνται για την προμήθεια του απαραίτητου υλικού και για τη συντήρηση γενικά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου σε συγγενείς οργανισμούς ή Ενώσεις, Κρατικούς ή ιδιωτικούς που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. Οργανώνει αγώνες και συναφείς με τους σκοπούς τους εκδηλώσεις. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου σε αγώνες και εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους. Δέχεται αιτήσεις για εγγραφή κάποιου σαν μέλους του σωματείου, επιλαμβάνεται και αποφασίζει γ’ αυτές, αποφασίζει για την αποχώρηση ή παραίτηση, αποβολή και διαγραφή μέλους του Σωματείου. Επιπλέον ανακηρύσσει δωρητές και ευεργέτες ή μεγάλους ευεργέτες πρόσωπα τα οποία προσέφεραν στο Σωματείο σημαντικά χρηματικά ποσά και των οποίων τα ονόματα θα καταχωρούνται σε ειδικούς πίνακες, οι οποίοι θα αναρτούνται στα γραφεία του Σωματείου. Επίσης συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, τα δε σχετικά πρακτικά, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και από τα λοιπά μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, καταχωριζομένης στα Πρακτικά της άρνησης οιουδήποτε εξ αυτών. Σύμβουλοι οι οποίοι αρνούνται την υπογραφή των Πρακτικών για τις συνεδριάσεις στις οποίες έλαβαν μέρος, άνευ αποχρώντος λόγου ή δικαιολογημένης αιτίας, εκπίπτουν του αξιώματος τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εκπροσωπεί αυτό Δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στο παρόν, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, υπογράφει τα σχετικά πρακτικά, όπου ορίζεται στο καταστατικό, συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου και συνυπογράφει με τον Ταμία τις αποδείξεις είσπραξης και τα χρηματικά εντάλματα και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των άρθρων του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 17ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του τα πρακτικά, τηρεί το Πρωτόκολλο, το μητρώο των μελών, την αλληλογραφία του Σωματείου, καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη της συνεδρίασης του και φυλάσσει τη σφραγίδα και τα Αρχεία του Σωματείου.

Άρθρο 18ο

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας επιμελείται για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και γενικά των απαιτήσεων του Σωματείου, υπογράφει με τον Πρόεδρο τις σχετικές αποδείξεις και τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, καθώς και το βιβλίο εσόδων – εξόδων, το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων καθώς και κάθε βιβλίο που προβλέπεται από τον Κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο έκθεση της χρηματικής κατάστασης του Σωματείου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα, καταθέτει σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες τα μετρητά του Σωματείου που βρίσκονται στα χέρια του, κρατώντας μόνο το απαιτούμενο ποσό για αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών  του Σωματείου και με ανώτερο όριο τα πεντακόσια (500,00) ευρώ. Αναλαμβάνει από τις καταθέσεις μέρος ή και ολόκληρο το ποσό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 19ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αυτή αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού, β) απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, γ) εκλογή διοικήσεως και ελεγκτικής επιτροπής, δ) τροποποίηση του Καταστατικού, ε) διάλυση του Σωματείου και στ) μεταβολή του σκοπού του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, πλην των θεμάτων που αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έκτακτων εισφορών που γίνονται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. κατά την οποία λογοδοτεί το Δ.Σ., εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και συζητούνται τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει το Δ.Σ., ή μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την έγγραφη αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών του Σωματείου, η οποία πρέπει να αναφέρει και τα προς συζήτηση θέματα.
Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα, τα προς συζήτηση θέματα, τον απαιτούμενο για την απαρτία αριθμό μελών καθώς επίσης και μνεία ότι αν δεν γίνει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση αναρτάται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του σωματείου.

Οι Γ.Σ. συγκαλούνται στην έδρα του σωματείου μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως και γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Άρθρο 21ο

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση συγκαλείται εντός οκτώ (8) ημερών νέα με τα αυτά θέματα, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των μελών σε περίπτωση δε και πάλι μη απαρτίας συγκαλείται τρίτη και υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό.

Άρθρο 22ο

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται κάθε δύο (2) έτη. Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για την Ελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει του επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες.

2. Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε μέλος βάζει μέχρι πέντε σταυρούς προτιμήσεως. Μεταξύ ισοψηφησάντων υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.

Άρθρο 23ο

Η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δύο (2) χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και πρόεδρος της. Η ελεγκτική επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου και υποβάλλει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της, μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται και με απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των μελών που είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

2. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Άρθρο 25ο

1. Το σωματείο διαλύεται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με τις πλειοψηφίες και την απαρτία του νόμου ή αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας του που ποτέ όμως δεν θα διανεμηθεί στα μέλη του.

2. Η εκκαθάριση θα γίνει από εκείνους που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου.

Άρθρο 26ο

Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΣΥ.ΝΤ.ΕΛ.», μέσα δε σαν έμβλημα τον δικέφαλο αετό και τρία βελάκια.

Χρώματα του Συλλόγου είναι το μαύρο και το σκούρο κόκκινο. Αθλητές του Σωματείου που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες φέρουν ιδία ομοιόμορφο στολή.

Άρθρο 27ο

Κάθε μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα και τον Ν. 2725/1999 όπως ισχύει κάθε φορά.