Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 9/2/2022

Σας ενημερώνουμε ότι, στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 9/2/2022, τέθηκε θέμα εφαρμογής του Άρθρου 14, παρ.2, του καταστατικού του συλλόγου μας [… Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να κηρύξει έκπτωτο του αξιώματος του κάθε μέλος του το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του…], ως εκ τούτου αποφασίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ η έκπτωση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κας Πανσεληνά Γεωργίας, για την αδικαιολόγητη απουσία της στις τακτικές συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Η παραπάνω απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Εκ του ΔΣ